El Projecte

2016 - 2017

El FesCamp és un projecte d’activació i articulació de processos pedagògics i artístics col·lectius entre artistes, mediadors i agents locals que es desenvolupa en el context de Sant Cugat del Vallès i els seus barris perifèrics.

Què és el FesCamp?

Introducció

Els projectes es basen en la temàtica de la sostenibilitat ambiental i el territori i es desenvolupen treballant conjuntament amb la comunitat local. A partir de posar en xarxa diferents agents locals de la ciutat, que van des de d’associacions i entitats implicades, als veïns i veïnes que hi accedeixen com a públic, es pretén visibilitzar, activar la reflexió crítica i obrir el debat entorn determinades problemàtiques i oportunitats que apareixen en relació a la sostenibilitat ambiental.
Des d’una aproximació pedagògica i amb la voluntat de fomentar el canvi cap a una major sostenibilitat dels nostres territoris el FesCamp, com a marc de treball, s’estructura a partir d’aquests processos col·laboratius que aniran acompanyats d’un programa d’activitats periòdiques obertes i relacionades amb els mateixos processos, així com una jornada de confluència de les diferents propostes. Aquesta diversificació d’activitats permet la possibilitat de que qualsevol persona interessada, especialment els veïns i veïnes de Sant Cugat del Vallès, puguin participar al projecte en diferents intensitats i formats.


Context territorial

El FesCamp s’inscriu als barris de Sant Cugat que defineixen el cinturó urbà de la ciutat, des dels localitzats a l’arc sud-oest, característics per la relació directa amb el mosaic agroforestal de la serra de Collserola (Mira-sol, Valldoreix, la Floresta i les Planes), fins als barris del l’arc nord-oest, marcats pel pas de l’AP7 i el cinturó viari de la ciutat (La Guinardera, Volpelleres, Sant Francesc, Can Barata, Turó de Can Mates, Coll Favà i Can Magí). Els diferents barris de Sant Cugat tenen la seva idiosincràsia tant des del punt de vista ecològic, com social, demogràfic i urbanístic (a nivell de tipologia urbana, velocitat de creixement, caràcter perifèric o de vora dels barris residencials condicionats pel creixement suburbial dispers). Això els converteix en espais clau en les relacions ciutat – perifèria – entorn natural. El projecte pretén superar la dicotomia centre-perifèria, en la que hi ha una percepció de que a Sant Cugat centre és on es focalitza l’oferta cultural i on s’esdevé la vida social mentres que els barris acompleixen una funció merament residencial. En resposta a aquesta situació, el FesCamp pretén activar la discussió i el debat sobre territori i sostenibilitat mitjançant processos col·laboratius articulats des dels barris.
Tot i la presència del corredor ecològic i l’esforç proteccionista, la pressió del desenvolupament urbanístic recent i el caràcter perifèric d’aquest àmbit provoquen dificultats en la cohesió veïnal del teixit residencial; pobresa energètica en les condicions d’habitabilitat; impactes diversos en els espais naturals afectant als boscos i als ecosistemes aquàtics; i una desconnexió i desconeixement progressiu del capital natural del lloc per part de la ciutadania. Això fa necessari que aquestes qüestions s’abordin des de la transversalitat, tant en la lectura del problema com en la intervenció pràctica i la implicació dels agents involucrats. La condició de perifèria que comparteixen els barris els atorga vulnerabilitats i potencialitats comunes que, en el marc del FesCamp, es proposen treballar d’una forma crítica, creativa i transversal.